Shafer Property Company

111 Highway 120, Ste. 108
Pottsboro, TX 75076
903-786-2121